Doktorat br. Piotra Owczarza

„MODLITWA MYŚLNA W PIERWOTNEJ TRADYCJI KAPUCYŃSKIEJ (1535-1628)” to tytuł rozprawy doktorskiej napisanej przez br. Piotra Owczarza na seminarium z Teologii duchowości pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego.

Z powodu trwającej epidemii koronawirusa i obostrzeń sanitarnych obrona odbyła się przez internet 2 grudnia o godz. 10:00.

W czterech rozdziałach autor bada kontekst powstania i rozwój duchowości kapucyńskiej. W 1535 r. powstały pierwsze konstytucje braci rodzącej się reformy franciszkańskiej. Stolica Apostolska w 1628 r. ostatecznie uznała odrębną gałąź zakonu franciszkańskiego, zwaną braćmi mniejszymi kapucynami. Przyjęcie tej ramy czasowej pracy pozwala określić pewien okres duchowości kapucyńskiej. W nim kształtowała się i umacniała kapucyńska modlitwa. Jej wewnętrzny charakter, określenie modlitwy myślnej jako duchowej mistrzyni, od początku reformy stanowiło szczególny charyzmat kapucynów.

Ks. prof. Marek Tatar, recenzent doktoratu br. Piotra, napisał: „Całość dysertacji zamyka bardzo dobre zakończenie. Przede wszystkim Doktorant bardzo umiejętnie przekazuje najważniejsze wyniki przeprowadzonych badań. Uwzględniając takie czynniki, jak: pobożność włoska XVI w, powstanie na gruncie franciszkańskim radykalnej obserwancji, wpływ Soboru Trydenckiego, zostały nakreślone następujące osiągnięcia badawcze: ścisły związek medytacji z duchowością franciszkańską i powrót kapucynów do pierwszeństwa modlitwy przed pracą, bardzo mocna zależność prowadzonych dzieł od stylu życia, kontemplacyjny charakter medytacji kapucyńskiej ze szczególnym znaczeniem uczuć i pierwszeństwem woli, apostolsko-kaznodziejski oraz katechetyczny wymiar medytacji, wymiar moralno-ascetyczny, ścisły związek z życiem sakramentalnym, a w sposób szczególny z Eucharystią, kapucyńska specyfika dialogiczno-uczuciowa metody medytacji, trynitarny i chrystocentryczny jej wymiar a także maryjny, wymiar biblijny. To wskazuje na wielowymiarowe i wieloaspektowe opracowanie, w którym Doktorant rzeczywiście zrealizował nakreślony w temacie problem. (…) Zauważyć należy także, że opracowanie posiada bardzo mocny akcent pragmatyczny i nie pozostaje jedynie w sferze teoretycznych dywagacji.

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska