Kapituła Studium Franciszkańskiego

10 marca 2020 roku, zostało kanonicznie erygowane Studium Franciszkańskie w Krakowie jako instytut dydaktyczno-naukowy. Jego celem jest realizacja formacji intelektualnej alumnów Wyższych Seminariów Duchownych głównie Braci Mniejszych, Kapucynów i Konwentualnych. Dla realizacji swoich zadań, Studium jest afiliowane do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Pan dał mi braci. Słowa te, wyrażone przez świętego Franciszka z Asyżu w Testamencie, zdają się dziś mocno i radośnie rozbrzmiewać. Pan daje nam braci: siebie nawzajem! – moglibyśmy zakrzyknąć spoglądając na nasze Studium franciszkańskie Seminariów Duchownych Zakonu Braci Mniejszych, Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie.

Początki Studium sięgają kwietnia 2016 roku i rozmów o współpracy, które zainicjowali ministrowie prowincjalni br. Marian Gołąb OFMConv i br. Tomasz Żak OFMCap. Owocem spotkań było podpisanie umowy 1 października 2016 roku, która została przedłużona rok później na 5 lat. 23 czerwca 2018 roku mogliśmy się cieszyć poszerzeniem współpracy i podpisaniem kolejnej, dla Franciszkanów i Kapucynów, a zarazem pierwszej umowy dla już trzech naszych Zakonów.

Fragment słowa wstępnego Ministrów Prowincjalnych do
Informatora 2019/2020 Studium Franciszkańskiego Seminariów Duchownych.

15 kwietnia 2020 roku miało miejsce pierwsze spotkanie kapituły, która jest organem kolegialnym sprawującym najwyższą władzę w Studium, złożonym z wyższych przełożonych tych Prowincji, których seminaria są związane ze Studium umową agregacyjną. Kapituła ta dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a także Rektora i Wicerektora Studium. Do tych najwyższych władz Studium zostali powołani następujący bracia:
Tomasz Żak OFMCap, Minister Prowincjalny – Przewodniczący
Marian Gołąb OFMConv, Minister Prowincjalny – Wiceprzewodniczący
Mariusz Orczykowski OFMConv – Rektor
Augustyn Chwałek OFMCap – Wicerektor

Jako duchowi spadkobiercy św. Franciszka, podejmujemy się wspólnego dzieła Studium Franciszkańskiego, aby służyło ono dobru Rodziny Franciszkańskiej oraz dobru całego Kościoła Chrystusowego.

Dzieło to budujemy na fundamencie wielowiekowej tradycji zakorzenionej w woli samego św. Franciszka wyrażonej św. Antoniemu z Padwy. Seraficki Patriarcha uczy, że oddawanie się studium przynależy do minoryckiego charyzmatu, jak każda inna słuszna działalność (zob. List do św. Antoniego). Dlatego Mistrzowie myśli franciszkańskiej służyli i służą działalności intelektualnej, rozwijając przy tym charyzmat odziedziczony od Świętego Założyciela, a którymi są: duch modlitwy i pobożności, wspólnota życia braterskiego, minoritas-ubóstwo-solidarność oraz ewangelizacja.

Pragniemy, aby Studium Franciszkańskie było braterskim środowiskiem odpowiedniej formacji intelektualnej zakonników przygotowujących się do posługi wynikającej z sakramentu święceń, według kryteriów Kościoła w Polsce i tradycji franciszkańskiej. Pragniemy także, aby było ono czytelnym znakiem jedności Rodziny Franciszkańskiej, żyjącej Ewangelią Chrystusa za przykładem św. Franciszka z Asyżu.

Fragmenty preambuły Statutu Studium Franciszkańskiego

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska