List wysłany do braci we Francji

 
1… święty Franciszek napisał własnoręcznie list … do ministra i braci we Francji, 2aby na widok listu uradowali się i oddali chwałę Bogu w Trójcy mówiąc: 3Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym.

 

Komentarz

Wzmianka o tym liście znajduje się w jednym tylko dziele Tomasza z Eccleston[1]. Przekazał ją autorowi brat Marcin z Barton, który znał św. Franciszka, a który na terenie Anglii został później wikarym ministra prowincjalnego i kustoszem Yorku.
Adresatami listu byli bracia z prowincji o nazwie Francja, która w tamtym okresie obejmowała północne tereny dzisiejszej Francji i Walonię w Belgii.

Daty zaginionego listu nie da się ustalić. Pismo to, jak wynika z opowiadania, należało do nielicznej zapewne grupy listów napisanych własnoręcznie przez Franciszka. Jest świadectwem – wraz z wieloma innymi pismami – teocentryzmu św. Franciszka. Na ten aspekt jego pobożności zwrócono uwagę niedawno, dotychczas bowiem podkreślano w duchowości Franciszka tylko chrystocentryzm.

[1] Fratris Thomae vulgo dicti de Eccleston, Tractatus de adventu Fratrum Minorum in Angliam, wyd. A. G. Little, Manchester 1951, coll. VI, p. 32.