Logo Prowincji

Kapucyni Prowincji Krakowskiej dla ukazania swojej franciszkańskiej i kapucyńskiej tożsamości, a także dla zaprezentowania różnorodnych form swojej działalności przyjmują jeden wspólny znak, który wskazuje na ich wspólnotę zakonną. W ten sposób członkowie i podmioty Prowincji wyrażają również swoją przynależność. Znak Prowincji (logo Prowincji) w swojej formie jest nowoczesny, co się zaś tyczy jego treści, nawiązuje do najpiękniejszych walorów duchowości franciszkańsko-kapucyńskiej, która jednoczy braci w przeżywaniu ich powołania.

 

Wygląd znaku (jego forma)

Znak Prowincji (logo Prowincji) jest zbudowany z dwóch odrębnych linii i napisu: „Kapucyni Prowincja Krakowska”. Układ i kształt linii tworzą figurę, która nawiązuje do: znaku TAU, postaci Chrystusa ukrzyżowanego i sznura franciszkańskiego. Te trzy symbole odsłaniają znaczenie znaku Prowincji. Pierwszy z nich daje podstawy do posługiwania się znakiem (znak TAU). Dwa następne ukazują kontemplacyjno- czynny charakter Zakonu. W symbolu Chrystusa ukrzyżowanego przedstawiony jest wymiar kontemplacyjny, a w sznurze franciszkańskim działalność ewangelizacyjna.

 

Znaczenie znaku (jego treść)

Znak TAU

Logo Prowincji jako nośnik znaku wyobraża literę „TAU”, czyli ostatnią literą alfabetu hebrajskiego, która swoim kształtem przypomina krzyż. Znak ten był często używany przez św. Franciszka z Asyżu i do dziś jest jednym z najważniejszych symboli franciszkańskich. Kapucyni za przykładem swojego Założyciela posługują się znakiem „TAU” i prowadzą życie zgodne z myślą i wskazaniami Zakonodawcy.

Dla Franciszka „TAU” był znakiem pokuty i nawrócenia, zwycięstwa nad grzechem i szatanem, zbratania Boga z człowiekiem i zbawienia. Znak ten stosował w wielu okolicznościach codziennego życia, np.: znaczył nim samego siebie (na znak pokuty i poświęcenia wszystkich swoich czynów Chrystusowi); znaczył nim braci (dla przypomnienia wymogów ich powołania); umieszczał go na listach do braci i do wiernych, a także na innych dokumentach; kreślił go na początku swoich kazań; podpisywał się tym znakiem; dekorował nim cele braci; umieszczał go na murach i na ścianach grot; od tego znaku rozpoczynał prace i misje apostolskie, które podejmował z braćmi; kochał ten symbol ponieważ kształt litery „TAU” przypominał mu krzyż i miłość cierpiącego Chrystusa.

 

Symbol Chrystusa ukrzyżowanego

Logo Prowincji jako nośnik znaku wyobraża osobę Jezusa Chrystusa, który jest najwyższą wartością w życiu braci i przywołuje na pamięć Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To pośredniczenie znaku dokonuje się przez jego formę. Symbol graficzny jest tak zbudowany, że obrazuje Chrystusa ukrzyżowanego. Stąd dwie linie, które kształtem przypominają Ukrzyżowanego. Te linie są niejednolite i pełne plam. W ten sposób nawiązują do poszarpanego, poranionego ciała Chrystusa na krzyżu. Jedna, większa plama, która przerywa linię prawą, nawiązuje do boku przebitego włócznią żołnierza. Na końcach obydwu linii znajdują się zauważalne punkty, które mają przypominać przebite ręce i nogi Chrystusa.

Przesłanie zawarte w znaku jest pełne nadziei i pokoju. Oprócz dramaturgii Kalwarii i bezgranicznej miłości Boga do człowieka, objawia ono Chrystusa zmartwychwstałego, który jest nadzieją życia wiecznego dla każdego brata.

Pod symbolem graficznym zamieszczony jest napis: „Kapucyni Prowincja Krakowska”. Ten sposób zestawienia dwóch rzeczywistości – tajemnicy krzyża Chrystusowego i wspólnoty braci – ma głęboką wymowę teologiczną. W tradycji kapucyńskiej naśladowanie Chrystusa, życie i wszelka działalność braci, zawsze miały swój początek w rozważaniu męki Pańskiej. Wspólnota braci u stóp ukrzyżowanego Pana kontemplując miłość Boga uczy się kochać, wybiera ubóstwo i dojrzewa do posłuszeństwa.

 

Sznur franciszkański

Logo Prowincji jako nośnik znaku wyobraża także sznur franciszkański, który należy do najbardziej znanych symboli franciszkańskich. Bez przesłania, które zawiera w sobie ten symbol, wymowa loga Prowincji byłaby tylko częściowa. Życie kapucynów ma bowiem charakter kontemplacyjno-czynny. Symbol Chrystusa ukrzyżowanego zwraca uwagę na kontemplacyjny charakter życia kapucynów. Z tej kontemplacji rodzi się i dojrzewa pragnienie całkowitego powierzenia się Chrystusowi, co z kolei obrazuje znak sznura franciszkańskiego.

Sznur jest bowiem znakiem konsekracji zakonnej. Trzy węzły zawiązane na nim symbolizują rady ewangeliczne: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, które są podstawą życia zakonnego. Ponadto, w odróżnieniu od skórzanego pasa, sznur jest oznaką ubóstwa, pokuty i umartwienia, które charakteryzują kapucynów.

Sznur symbolizuje także czynny charakter Zakonu Kapucynów. Jest on znakiem gotowości do pełnienia woli Bożej i przepowiadania Dobrej Nowiny. Przepasane biodra symbolizują nie tylko pielgrzymi charakter naszego życia, ale również ucznia Chrystusa, który jest gotowy realizować powierzoną mu misję. W znaku Prowincji graficzne przedstawienie sznura wskazuje na ruch. Jego końce nie opadają swobodnie, są lekko odchylone od pionu, wydają się poruszać, jak podczas marszu zakonnika. Kapucyni są bowiem „braćmi ludu” („frati del popolo”), idą do ludzi i są z ludźmi, aby być blisko człowieka i towarzyszyć człowiekowi na jego drodze wiary.

Opracowanie: Br. Jerzy Ciupak OFMCap

Logo Jubileuszu Prowincji tworzy Hostia – Jezus Chrystus eucharystyczny – rozdzielona na trzy części. Jak trzy części Hostii tworzą jedną całość, tak my, bracia, choć różni tworzymy wspólnotę.

Rozłamanie Hostii tworzy znak TAU, symbol bliski świętemu Franciszkowi z Asyżu. Dodatkowo nawiązuje on do krzyża Jezusa Chrystusa, który jest w centrum logo, jak znak naszego zbawienia jest w centrum duchowości kapucyńskiej.

Na zewnętrznym obramowaniu Hostii widnieją napisy BLISKO… oraz 80 LAT PROWINCJI KRAKOWSKIEJ KAPUCYNÓW 1939 – 2019. Słowo „Blisko” – to hasło roku jubileuszowego.

Wewnątrz części Hostii widnieją napisy – BÓG, BRACIA, LUDZIE – poprzez kontemplacje pragniemy być BLISKO Boga, poprzez apostolstwo pragniemy być BLISKO ludzi, a poprzez wspólnotę pragniemy być BLISKO siebie. Stanowi to streszczenie naszej duchowości.

Całość logotypu utrzymana jest w kolorach bieli i ciemnego brązu – jak nasz habit, nasze najstarsze kościoły przyklasztorne, tradycyjne wnętrza naszych domów.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska