W modlitwie, w poście i w służbie potrzebującym

Bracia Mniejsi Kapucyni w modlitwie, w poście i w służbie potrzebującym.
Komunikat Ministra Prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej
w związku z epidemią.

 

Kochani Bracia, niech Pan obdarzy Was swoim pokojem!

Czas Wielkiego Postu, który przeżywamy, to zawsze bardzo intensywny okres liturgiczny, w którym Bóg wzywa nas do uświęcenia życia, a Kościół zaprasza do pokuty i nawrócenia, aby wierniej podążać, jak chciał św. Franciszek z Asyżu, za ubogim, pokornym i ukrzyżowanym Jezusem Chrystusem.

Obecne wydarzenia w sytuacji epidemii koronawirusa, związane z cierpieniem i chorobą coraz większej ilości ludzi na całym świecie, także w naszej Ojczyźnie, mogą czynić ten czas jeszcze bardziej szczególnym, choć zapewne niełatwym. To, czego doświadczają dziś ludzie świeccy, nie omija naszych współbraci w różnych krajach na świecie, wśród których są już pierwsi zarażeni, ani naszych domów, obejmowanych kwarantanną.

Dla żyjących z daleka od Boga, może to być trudny czas, naznaczony lękiem, a nawet przerażaniem. W tym kontekście tym bardziej mocno brzmią słowa z Księgi Proroka Jeremiasza, które przywołuje dzisiejsza liturgia słowa: „Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce” (Jr 17,5).

Bracia, wydaje się, że może to być czas próby wiary i miłości także dla nas. Nie wiemy co będzie jutro oraz kiedy także nam osobiście przyjdzie zmierzyć się z cierpieniem i chorobą. Jedno jest tylko pewne, Pan jest z nami tak w życiu, jak i w śmierci. Jemu obiecaliśmy oddać całe nasze życie, w Jego ręce złożyliśmy wszystko, także nasze dziś i nasze jutro. Dlatego wierzę w to mocno, iż jeszcze większa gorliwość i bliższa z Nim relacja, a także braterska jedność między nami, pozwoli nam nie tylko stawić czoła ludzkim wyzwaniom, ale stanie się również okazją, aby dla ludzi, dla dzisiejszego świata, stać się znakiem pociechy, nadziei i błogosławieństwa. Prorok Jeremiasz kontynuuje przecież dziś swoją myśl: „Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją” (Jr 17,7).

To, co z pewnością jako bracia możemy dziś ofiarować sobie nawzajem i ludziom, którzy cierpią i są zalęknieni, to nasza indywidualna i wspólnotowa modlitwa do Pana, aby zatrzymał chorobę i oddalił jej śmiercionośną siłę. Bardzo proszę, aby oprócz osobistej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu czy postu o chlebie i wodzie w niektóre dni tygodnia, każda braterska wspólnota naszej Prowincji do Modlitw Południowych dołączyła pokorną prośbę do Pana Boga w tej intencji oraz, aby w każdy piątek, odprawiać Siccis* (patrz: Agenda kapucyńska, s. 62). Proszę również, aby oprócz innych specjalnych nabożeństw przebłagalnych przeżywanych wraz z wiernymi, na każdej niedzielnej Mszy św. w naszych kościołach śpiewać Suplikację.

Kochani Bracia, obowiązkiem naszym jako obywateli Polski i wierzących Kościoła, jest dostosować się do rozporządzeń, tak państwowych, jak i kościelnych. Gwardianów, z którymi pozostaję w kontakcie, bardzo proszę o dopilnowanie koniecznych procedur, a wszystkich braci o bezwzględne posłuszeństwo swoim przełożonym. Nie narażajmy ani siebie, ani innych ludzi na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Jednocześnie, ale to już tylko moja zachęta i gorąca prośba, bo nie mogę tego nikomu z Braci nakazać, jeśli będzie taka potrzeba i Pan będzie nas do tego zapraszał, wzorem naszych wielu braci, którzy w trudnych czasach zarazy i wojen, zawsze do końca pozostawali z ludźmi, niosąc im pomoc duchową poprzez gorliwą modlitwę i sprawowanie sakramentów oraz pomoc ludzką poprzez opiekę nad zarażonymi i cierpiącymi, często nie tylko narażając swoje zdrowie, ale i tracąc życie, abyśmy my również pozostali prawdziwymi braćmi mniejszymi kapucynami, którzy zawsze i do końca są blisko potrzebujących.

Niech Najświętsza Maryja Panna – Królowa Polski i Królowa Zakonu, Patron Kościoła świętego oraz naszej Prowincji zakonnej, św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, św. Franciszek z Asyżu, nasz Założyciel oraz Czcigodny Sługa Boży Serafin Kaszuba mają nas w swojej przemożnej opiece.

Bracia, niech Pan Wam błogosławi i niech Was strzeże!

Z pamięcią w modlitwie i w braterskiej komunii,

Br. Tomasz Żak OFMCap
Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej
Kraków, 12 marca 2020

*Siccic – Odprawia się go zamiast obiadu. Po modlitwach w ciągu dnia bracia gromadzą się w refektarzu, gdzie uprzednio przygotowano dywan, a na nim krzyż z dwiema świecami po obu bokach. Na stole leży pokrojony chleb i sól. Po modlitwie „Ojcze nasz” i błogosławieństwie pokarmów wszyscy klękają i posilają się chlebem z solą, akolita zaś czyta „Mękę Pańską” według św. Jana aż do słów: „Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha” − (J 18-19,30). Po tych słowach wszyscy wstają i oddają cześć krzyżowi. Siccis kończy się modlitwami, jak po obiedzie.

Por. Agenda kapucyńska, s. 62.

 

Prośba skierowana do wszystkich osób konsekrowanych w Polsce przez bpa Jacka Kicińskiego CMF,
przewodniczącego Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP.

 

Serdecznie Was pozdrawiam, Siostry i Bracia w powołaniu zakonnym.

Obecnie przeżywamy w Kościele czas Wielkiego Postu – wyjścia z Jezusem na pustynię naszego życia. Czas ten znaczony jest pandemią koronawirusa, który niesie ze sobą potencjalne zagrożenie dla każdego człowieka, w każdej przestrzeni jego życia. Także i w naszej Ojczyźnie doświadczamy zachorowań, które sprawiają, że sytuacja staje się poważna, nie tylko z medycznego punktu widzenia. Skutki wirusa dotykają bowiem zarówno ciała, jak i ludzkiego ducha. Czyż bowiem równolegle do pandemii wirusa, nie rozszerza się pandemia strachu, która obejmuje praktycznie każde ludzkie serce?

Jako osoby konsekrowane dostosowujemy się do wszelkich wskazań państwowych i kościelnych, tak, by zachować wszelkie środki bezpieczeństwa. Wierzymy jednak mocno, że to Bóg jest Panem naszego życia i naszej śmierci. Stąd też zachęcam wszystkie osoby konsekrowane do większego wysiłku modlitewnego celem uproszenia zahamowania dalszej ekspansji koronawirusa w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Proszę, by w każdej naszej Wspólnocie przeznaczyć więcej czasu na adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę osobistą.

Czas Wielkiego Postu sprzyja także podejmowaniu wyrzeczeń w postaci postu i uczynków miłosierdzia zarówno co do ciała, jak i ducha. Niech i one towarzyszą nam w naszym codziennym życiu. Zachęcam także, zgodnie z zaleceniem Przewodniczącego KEP Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego, do częstego śpiewania suplikacji i zawierzenia wszystkich spraw Niepokalanemu Sercu Maryi, św. Józefowi i Świętym Patronom naszych Wspólnot. Z serca Wszystkim Wam błogosławię.

+ Jacek Kiciński CMF
przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP

Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca 2020 roku

 

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Treść komunikatu Rady Stałej KEP za: episkopat.pl

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska